Zpet na uvodni stranku Logo stranky

Marine Corps Warfare League


  Základní ustanovení:
 1. Marine Corps Warfare League (MCWL) je dobrovolné uskupení jednotek USMC, zřízené za účelem sjednocení základních pravidel pro existenci airsoft skupin snažících se o reenacting jednotek USMC. Standardizace pravidel směřuje k co nejshodnější organizaci, výcviku a společnému fungování jednotek USMC bez ohledu na oblast působnosti jednotky.
 2. Liga USMC je otevřena každé stávající i nově zakládané jednotce USMC, přednostně jednotkám moderního typu.
 3. Členem se jednotka stává přistoupením na pravidla Ligy USMC a registrací.
 4. Členství je bezplatné.
 5. Povinností zúčastněných jednotek je řídit se pravidly Ligy.
 6. Právem zúčastněných jednotek je navrhovat nová nebo změny stávajících pravidel Ligy ( po dohodě s ostatními jednotkami).
 7. Na WWW stránkách Ligy je možno umístit odkazy na stránky zúčastněných jednotek, případně jiné kontakty.

  Vnitřní pravidla: Definice jednotky USMC:
 1. název podle platných pravidel USMC a existence reálné jednotky stejného názvu a zařazení ve zvoleném časovém období.
 2. počet členů minimálně 4 (FT pěchoty)
 3. jednotné vybavení dané výstrojovým předpisem USMC
 4. výzbroj shodná s výzbrojí daného typu jednotky USMC
 5. dodržování hodnostních a specializačních specifik USMC

  Jednotka USMC:
 1. šíří věhlas a dobré jméno sboru USMC
 2. dbá na dobrou výkonnost , bojovou připravenost, a morální výši svých členů
 3. spolupracuje s ostatními jednotkami MCWL (v případě velkých manévrů podléhají jednotnému vyššímu velení)
 4. jakékoliv manévry mezi jednotkami MCWL se považují za cvičnou akci

Členství:
 1. U všech jednotek MCWL je podmínkou přijetí do ligy jednotný Boot camp USMC Asociace a členství v USMC asociaci.
 2. Zástupci jednotek, které se chtějí připojit k MCWL, kontaktujte velitelství MCWL, nejlépe mailem: cooper@usmc.cz
 3. Každá nově zakládaná jednotka dodržuje pravidla pro názvy jednotek USMC.Nová jednotka se musí lišit od stávajících jednotek v rozlišení názvu minimálně na úrovni praporu. Pokud bude trvat na zařazení v rámci již existujícího praporu, musí se stát součástí stávající jednotky, přijmout její strukturu a podřídit se jednotnému velení. Bližší uspořádání je v kompetenci velitele jednotky.
 4. Příklad: Může vzniknout nová jednotka USMC (BRAVO Co, 1/1 Marines v rámci 1st DIV, ale již ne BRAVO Co, 1st Recon Bn v rámci 1st DIV, neboť tento prapor již existuje. BRAVO Co by se musela stát součástí 1st Recon BN USMC (momentálně pouze ALPHA Co), projít přijímačem a podřídit se velení 1st Recon Bn (bude pro obě existující roty nadřazené, na jednotném velení se podílí velitelé obou zúčastněných rot).

  Pro registraci nového člena MCWL je třeba dodat tyto informace:
 1. název jednotky - (četa) rota až divize
 2. jméno a hodnost velitele jednotky
 3. místo sídla jednotky
 4. období, na které se jednotka zaměřuje
 5. kontaktní adresu (mail, telefon, fax) na jednotku

Zpět na Jednotka