Standardní pravidla AS

  1. Vlastní bojové operace začínají od doby zahájení bojových akcí a končí v čase ukončení bojových akcí (uvedeno v operačním rozkazu, dále jen OPORD). Není-li uvedeno jinak , platí za čas zahájení bojových akcí 0:05 hodin prvního dne uvedeného na OPORD a za dobu ukončení čas 24:00 posledního dne uvedeného na OPORD. Vlastní bojovou aktivitu je možno provádět jen v bojové zóně ( vyznačena na mapě v operačních pokynech). Mimo tuto zónu je zakázána jakákoliv střelba, používání výbušnin ( zvláště pak v noci a na místech, kde se vyskytují civilní osoby).
  2. Bojové akce se nepřerušují na noc, z důvodů počasí či jiné nepředvídatelné události. Jednotky se přesunují v bojové zóně na vlastní riziko ( příjezd/odjezd/odsun raněných), do jejího opuštění mohou být volně napadány. Přerušit bojovou akci je oprávněna pouze pořádající jednotka, a to jen za zcela mimořádných okolností (závažná zranění, zásah Policie ČR…).
  3. Jednotky soupeřících týmů nemusí mít navzájem žádné viditelné odlišení. Identifikace spojence/soupeře je věcí každého jednotlivce a jednotky.
  4. Komunikace mezi jednotkami je věcí jednotek samých a není nijak omezena
  5. Počet členů jednotky a typ výzbroje či výstroje je věcí jednotek samých a není nijak limitován.
  6. Jako munice je povoleno používat pouze kuličky 6mmBB, 8mmBB, určených pro airsoftové zbraně. Typ zbraně nerozhoduje.
  7. Vybavení ochrannými pomůckami ( brýle, mřížka, plynová maska) je věcí každého jednotlivce či jednotky. Jejich nepoužívání je na vlastní riziko.Za případná zranění takto vzniklá nese zodpovědnost sám postižený, nikoliv protivník, který jej zasáhl. Střelba na vojáky v bojové zóně je povolena i pokud nemají výše uvedené ochranné prostředky. Zásah do brýlí či masky je platný.
  8. Výbušniny je možno používat k vyřazení živé síly protivníka a na efekt.
  9. Užití dýmovnic jakéhokoliv typu ( bez vedlejšího efektu biologického či chemického) je povoleno.
  10. Užívání světlic je povoleno, ale ne na přímou střelbu.
  11. Komerční volně dostupná pyrotechnika na bázi raket se může užívat, ale jen na nepřímou střelbu.
  12. Je zakázáno používat zápalnou munici, munici s biologicky aktivní náplní a jakoukoliv munici s fyzikálním či chemických efektem na lidské tkáně.
  13. Jedinou výjimkou je použití slzného plynu, které je povoleno.
  14. Je zakázáno užívat výbušniny v obalech z kovů, skla a termosetových plastů, kdy je riziko vzniku střepin z těchto materiálů. Doporučujeme používat výbušniny pouze v termoplastových nebo sádrových obalech.
  15. Vyřazení protivníka výbuchem pyrotechniky či trhaviny je platné pouze při zasažení střepinou, vzniklou výbuchem. Nerozhoduje vzdálenost od výbuchu. Vzhledem k předchozímu odstavci doporučujeme jako emitovaný materiál užívat plastové kuličky, nebo obal výbušniny ( sádra).
  16. Voják, který odpálí nastraženou výbušninu (mina, trhací nástraha), je vyřazen ze hry, i pokud tato nástraha netvoří střepiny (např. akustická mina). Spolu s ním jsou vyřazeni všichni, kteří se nacházejí ve vzdálenosti menší než 1m od centra výbuchu.
  17. Zásah střepinou výbušniny či kuličkou do jakékoliv části těla je platný.
  18. Zásah do zbraně není platný.
  19. Zásah do výstroje kryté konturou těla je platný. Zásah do jakékoliv části výstroje, která zřetelně přesahuje obrysy těla není platný. Typ výstroje nerozhoduje. Sporné případy je třeba řešit lepší trefou.
  20. Zásah omylem vystřelenou kuličkou je platný (střelba do vlastních řad, „friendly fire“).
  21. Zásah odraženou kuličkou není platný.
  22. Není-li uvedeno v OPORD jinak, zasažený bojovník IHNED po prvním zásahu padne na zem s výkřikem, oznamujícím zásah („zasažen, mrtvý, dead..“) a vyčká, dokud střelba neskončí nebo se nepřenese jinam. Pak sejme pokrývku hlavy, vstane, zvedne zbraň nad hlavu, označí se jako “mrtvý” (nejlépe bílá páska okolo hlavy) a odejde mimo boj skrze linii vlastních bojovníků. Je vhodné na vyřazení z boje upozornit i hlasem (ochrana před další střelbou). Zasažený nemusí padat na zem, je-li zasažen v pozici, která toto neumožňuje nebo pokud by se tím ohrožoval (ve vodě, při šplhání na laně, na zdech).
  23. Není-li v OPORD uvedeno jinak, zasažený bojovník vyčká 1 hodinu mimo bojovou linii, poté se může opět zapojit do bojových akcí své jednotky. Při přesunech své jednotky , kterých se chce zúčastnit,je až do uplynutí této doby povinen být viditelně označen jako “mrtvý”, a držet se v odstupu za živými. Nesmí jít před živými. Pokud dojde k bojovému přepadu neúčastní se bojových akcí, ani neodpovídá na případnou palbu vedenou na jeho osobu.
  24. Střelba na nezúčastněné civilisty v bojové zóně je zakázána. Střelba na “mrtvého” bojovníka je zakázána. Jakýkoliv civilista operující s jednotkou se účastní akce na vlastní nebezpečí a střelba na něj je povolena. Je povinen se držet pravidel pro boj jako všichni ostatní.
  25. Jediná výjimka je neozbrojený MOPIC, který může i v případě zásahu pokračovat v zaznamenávání boje. Musí být označen jako “mrtvý”.
  26. Tato pravidla platí pro každého bez výjimky, jejich znalost každým zúčastněným je věcí velitele jeho jednotky, který též ručí za své bojovníky.

Jakékoliv změny pravidel je třeba dohodnout před zahájením vlastní bojové aktivity a dát je všeobecně ve známost.